MultifunC

    På EUSARF-konferansen i København 4. september ble boken “Therapeutic Residential Care for Children and Youth - Developing Evidence-based International Practice” lansert. Boken er nyttig ift. all bruk av institusjoner, og inkluderer presentasjon av MultifunC.

    NYHET! Ettårsresultater fra den svenske effektstudien er nå klar og rapport kan hentes her: Ettårsresultater. En vesentlig større andel av kontrollgruppen befinner seg fortsatt i institusjon et år etter plassering, mens den største andelen i MultifunC-gruppen bor hjemme og går på skole. Vi gleder oss til de norske ettårsresultatene, og ikke minst til to-årsresultater både i Sverige og i Norge. De norske ettårsresultatene forventes å være klare ved årsskiftet 2014-2015. Ansvarlig forsker er Sturla Fossum ved Universitetet i Tromsø. Siden en stor andel i kontrollgruppen i den svenske studien fortsatt befinner seg i institusjon ved ettårsvurderingen er det toårsvurderingen som vil vise hvorvidt modellen gir bedre resultater også for ungdommenes atferd i en samfunnssituasjon.

Kort om MultifunC

MultifunC er en behandlingsmodell i institusjon for ungdommer med alvorlige atferdsvansker. Modellen er utviklet som resultat av et samarbeid mellom Barne- og Likestillingsdepartementet i Norge, Statens Institusjonsstyrelse (SiS) og Institutt for metodeutvikling (IMS) i Sverige med utgangspunkt i en omfattende gjennomgang av forskning. Samarbeidet har bestått av følgende trinn:

Det første trinnet var gjennomgang av forskning omkring bruk av institusjoner for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Forskningsgjennomgangen ble gjennomført av psykolog Tore Andreassen. Forskningen er publisert på norsk og på svensk i boken “Behandling av ungdom i institusjoner - Hva sier forskningen” (2003). Boken er publisert på Kommuneforlaget i Norge og på Gothia Förlag i Sverige.

Det andre trinnet var utvikling av behandlingsmodellen MultifunC ut fra forskningsgjennomgangen. Dette er en teoretisk beskrivelse av hvordan praksis bør se ut med utgangspunkt i forskningen. Modellen er beskrevet i 7 ulike “Retningslinjer” som beskriver modellen som helhet, teoretisk grunnlag, utredningsarbeid i MultifunC, miljøarbeid i MultifunC, belønnings- eller forsterkningssystemer, pedagogisk eller skolerettet arbeid, og familie- og oppfølgingsarbeid i MultiufunC. I tillegg finnes Retningslinjer for kvalitetssikring og en organisasjonsmanual for behandlingsmodellen.

Programutvikler er psykolog Tore Andreassen. Beskrivelser av modellen og utarbeidelse av manualer ble avsluttet i 2004.

Det tredje trinnet var implementering av MultifunC i 5 norske og 2 svenske enheter. I denne fasen skulle teoretiske beskrivelser overføres til praksis. Implementeringen har tatt hensyn til og fulgt implementeringsforskning, spesielt forskning utført av Dean Fixen. I Norge ble implementeringen ledet av psykolog Tore Andreassen. I Sverige ble implementeringen ledet av psykolog Martin Larden. Implementeringen startet i begge land i 2005. Modellen er senere også implementert i Danmark.

En erfaring som vi har gjort er at implementering av nye modeller ikke er en engangshendelse, og at institusjoner er dynamiske enheter som forandres over tid. Det er en kontinuerlig tendens til “drift” og til at nytt personale påvirker både hvor “tro” man er til modellen og til hvordan ungdommene møtes. Dette påvirker igjen hvordan institusjonen fungerer. Uavhengig av modell er det tydelig at en enhetlig og godt fungerende personalgruppe er sentralt for å lykkes. Dette er også i samsvar med forskning som finnes. Forskningen støtter også at implementering og kontroll for implementeringskvalitet er en evig prosess. Etablering av velfungerende institusjoner for denne målgruppen er ikke noe man gjør en gang, men det er noe som krever kontinuerlig fokus. Fungering ved de enkelte institusjonene vil nødvendigvis variere over tid.

Det fjerde trinnet er evaluering av behandlingsmodellen. Evaluering gjennomføres av eksterne forskere og har to formål. Det ene er å undersøke om den teoretiske modellen er overført til praksis. Implementeringsstudier som undersøker hvorvidt praksis er i samsvar med teoretiske beskrivelser er avsluttet i Norge og i Sverige. Disse kan lastes ned under “Linker”. Det andre er undersøkelse av om MultifunC er i stand til å gi bedre effekter enn “tradisjonell” institusjonsbehandling for denne målgruppen. Effektevaluering  pågår både i Norge og i Sverige, og vil også gjennomføres i Danmark. Informasjon kan nås gjennom “Evaluering”. Det er ikke tidligere gjennomført effektstudier omkring institusjonsbehandling i Nordiske land. Dette vil være den første studien som undersøker effekter av bestemte institusjonsmodeller og som samenligner resultater med hvordan det går med ungdommer fra andre institusjoner.

Etter avsluttet utvikling av modellen i 2004 ble MultifunC implementert både i Norge og i Sverige. I Sverige ble MultifunC implementert i institusjoner som eies av Statens Institutionsstyrelse (SiS). I Norge ble modellen implementert i institusjoner eid av det statlige barnevernet (Bufetat).

“MultifunC” og “Multifunksjonell behandling i institusjon og Nærmiljø” er varemerkebeskyttet. Dette innebærer at ingen institusjoner har lov til å bruke betegnelsen eller manualene uten å være godkjent som en MultifunC-institusjon og være tilknyttet faglig oppfølging av et Kvalitetssikringsteam som er godkjent av programutvikler. Foreløpig er fem institusjoner i Norge, to i Sverige og to i Danmark godkjent som MultifunC-institusjoner. Eventuelle andre som ønsker å starte en MultifunC-institusjon må rette henvendelse til programutvikler. Varemerkebeskyttelsen er gjort for å sikre at ingen kan hevde at de utfører MultifunC-behandling uten at de gjør det i virkeligheten. Bruk av MultifunC som modellnavn innebærer ingen kostnader i seg selv.

 

Danmark

Modellen implementeres nå også i Danmark. I Danmark eies institusjonene av kommunene, og den første ble etablert i København kommune sommeren 2011. Den andre er etablert i Århus som et samarbeid mellom flere kommuner i Jylland. Institusjonen er beliggende i Viby. MultifunC Midt-Jylland tok imot sine første ungdommer i oktober 2012.

Internasjonalt

MultifunC som konsept eller modell vurderes implementert i England og Wales, og anbefales av Justiskommiteen i rapport utgitt mars 2013. Se mer informasjon under “Internasjonalt”. MultifunC ble også omtalt i “Morning Star” online.uk i mars 2013.

Vi er også bedt om å presentere modellen i et bokkapittel i en bok om institusjonsbehandling som er akseptert for publisering på Jessica Kingsley Publishers, London, UK og Philadelphia, USA. Tittel er “Therapeutic Residential Care for Children and Youth - Developing Evidence-based International Practice”. Redaktører er J. Whittaker, J. del Valle og L. Holmes. Boken forventes utgitt i september 2014. Lansering av boken skjer på EUSARF-konferansen i København 3.-5. september. Forhåndsreklame for boken finnes her:Therapeutic Residential Care.

Det finnes nå MultifunC-institusjoner i Norge, Sverige og Danmark. Denne websiden vil være en overgripende informasjonside om MultifunC som modell. Her finner du informasjon om MultifunC, metoder, organisering, osv. Du finner også beskrevet det teoretiske grunnlaget for modellen. Dersom det er behov for nærmere informasjon om MultifunC-institusjoner i de enkelte land henvises til eiere av institusjonene.

 

Effektstudie

I Sverige er 40 ungdommer fra MultifunC og 40 ungdommer fra kontrollinstitusjoner inkludert i effektstudien pr. august 2012. Dette innebærer at alle ungdommer som skal inkluderes i den svenske effektstudien er inkludert. Ett års evalueringen er nå avsluttet, og resultatene ser lovende ut. Rapporten er nå ferdig og kan hentes her: Ettårsresultater. To-årsevalueringen forventes å komme i løpet av 2014.

I Norge er det planlagt 75 ungdommer fra MultifunC og like mange i kontrollgruppen fra andre institusjoner. Pr. desember 2013 var mer enn 140 ungdommer inkludert. Ett-års resultater forventes ved årsskiftet 2014-2015, og to-års resultater i slutten av 2015.

Noen tall så langt:

I Norge hadde mer enn 220 ungdommer hatt opphold i MultifunC-institusjonene siden oppstart (pr. februar 2012). Ca. 70 % av disse hadde gjennomgått både institusjonsoppholdet og oppfølgingsperioden. Gjennomsnittlig oppholdstid i institusjon har vært 6 1/2 måned i de norske institusjonene og gjennomsnittlig behandlingstid totalt inkludert oppfølgingsperioden etter utskriving fra institusjon er ca. 11 måneder.

I Sverige hadde nesten 100 ungdommer hatt opphold i MultifunC-institusjoner på samme tidspunkt.  Gjennomsnittlig behandlingstid totalt inkludert oppfølgingsperioden var ca. 11 1/2 måneder.

Foreløpige undersøkelser i påvente av effektstudien indikerer gode resultater både i Norge og i Sverige, se mer under “Evaluering”.

I 2011 ble det sammenfattet problembelastningsskår ved innskriving og ved avslutning av oppfølgingsperioden for samtlige ungdommer som hadde vært plassert i fire av de fem norske institusjonene siden oppstart i 2005. Gjennomsnittlig problembelastning var mer enn halvert, og ca. 60 % av ungdommene viste så lav problembelastning at de ikke ble vurdert til å ha behov for særskilte tiltak. Problembelastning ble vurdert ved hjelp av Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI). Inntakskriterier målt med dette instrumentet er en skår på ca. 22-23 av 42 mulige. Gjennomsnittskår for ungdommer i MultifunC-Norge ved inntak har vært 26 og gjennomsnittskår ved avslutning av oppfølgingsperioden har vært 10.

Samme undersøkelse ble samtidig gjort i Sverige med lignende resultater. Her ble det funnet noe bedre resultater for gutter enn for jenter. I Sverige har den ene institusjonen bare gutter og den andre bare jenter. Det kan derfor ikke konkluderes noe generelt ut fra dette.

 

website design software
[MultifunC] [Modell] [Målgruppe] [Faser] [Organisering] [Metoder] [Kvalitetssikring] [Lokalisering] [Teorigrunnlag] [Relasjoner] [Stilte spørsmål] [Evaluering] [Kontakt] [MultifunC-linker] [Internasjonalt] [English]